Windykacja zagraniczna

Twój zagraniczny kontrahent nie op?aci? faktury?

Masz problem ze ?ci?gni?ciem d?ugu?

Brak sp?ywu nale?no?ci zagranicznych doprowadzi? Ci? na skraj bankructwa?


Firma Drabik Inkaso b?dzie odpowiedzi? na Twoje potrzeby. Rozwi??emy wszystkie twoje problemy zwi?zane z brakiem mo?liwo?ci uzyskania swoich nale?no?ci. Prowadzimy bowiem dzia?ania z zakresu windykacji zagranicznej. Obs?ugujemy wierzytelno?ci pochodz?ce z ca?ej Europy, jak i z wi?kszo?ci pa?stw na ca?ym ?wiecie. D??ymy do tego, aby windykacja zagraniczna by?a prowadzona wy??cznie w trybie polubownym, z uwagi na zminimalizowanie formalno?ci natury prawnej z tym zwi?zanych. Je?li jednak polubowne za?atwienie sporu nie jest mo?liwe, jeste?my gotowi wyst?pi? na drog? s?dow? w imieniu naszych klientów.

Windykacja zagraniczna jest prowadzona przez nasz? firm? we wspó?pracy z zagranicznymi podmiotami ? prawnikami i kancelariami prawniczymi, dlatego te? mo?emy zapewni? Pa?stwu kompleksow? obs?ug? niesp?aconych wierzytelno?ci. Nie ma dla nas ?adnego znaczenia to, z jakiego kraju pochodzi Pa?stwa d?u?nik. Je?li tylko znajduje si? on w szerokim obszarze obs?ugi windykacji zagranicznej Drabik Inkaso.

Windykacja zagraniczna


Szybko?? i skuteczno??


Od razu po zleceniu naszej firmie windykacji zagranicznej, Drabik Inkaso dokonuje wst?pnego rozpoznania sytuacji i przedstawia klientowi mo?liwe drogi post?powania. Wiemy, ?e w windykacji zagranicznej dla naszych klientów liczy si? czas, bowiem niejednokrotnie niesp?acone nale?no?ci opiewaj? na wysokie kwoty i s? kluczowe dla utrzymania p?ynno?ci finansowej dla przedsi?biorcy. Post?powanie w zakresie windykacji zagranicznej prowadzimy do skutku, a? do zako?czenia sprawy po my?li naszego klienta.

Apelujemy do Pa?stwa, aby jak najszybciej rozpocz?? realne, efektywne dzia?ania windykacyjne, aby zwi?kszy? swoje szanse na skuteczne odzyskanie nale?no?ci.

Je?li wi?c ju? dawno min?? termin zap?aty nale?no?ci przez kontrahenta zagranicznego, nie czekajcie, a? w ko?cu z w?asnej woli dokona zap?aty za wystawione faktury.


Odmienne regulacje prawne w ró?nych pa?stwach ?wiata


Windykacja zagraniczna tym ró?ni si? od windykacji krajowej, ?e nale?y dog??bnie zapozna? si? z lokalnymi systemami prawnymi i wiedzie?, w jaki sposób przyst?pi? do prowadzenia procesu odzyskiwania nale?no?ci dla klientów. Nasze do?wiadczenie w tej materii i wsparcie ze strony zagranicznych kontrahentów sprawiaj?, ?e w swoim dzia?aniu wykazujemy si? wysok? skuteczno?ci?, która dzia?a z korzy?ci? dla naszych klientów.   Zawsze dzia?amy zgodnie z lokalnymi zasadami prawnymi, co pozwala nam skutecznie odzyskiwa? nale?no?ci w ramach windykacji zagranicznej.

Windykacja zagraniczna jest procesem skomplikowanym i specyficznym, poniewa? równie? i zwyczaje handlowe panuj?ce w danym pa?stwie mog? by? skrajnie ró?ne od tych, z jakimi mamy do czynienia we w?asnym kraju. Ich rozpoznanie mo?e by? kluczowe dla pomy?lnego przeprowadzenia windykacji zagranicznej.


Dla kogo windykacja zagraniczna?


Przede wszystkim, windykacja zagraniczna kierowana jest do podmiotów:
- Mi?dzynarodowych, posiadaj?cych swoje oddzia?y w ró?nych cz??ciach ?wiata,
- Trudni?cych si? eksportem towarów.

W obu tych grupach zachodzi ryzyko braku sp?ywu nale?no?ci zagranicznych kontrahentów, co rodzi potrzeb? wszcz?cia jak najbardziej skutecznych dzia?a? prowadz?cych do odzyskania swoich wierzytelno?ci. Windykacja zagraniczna jest tutaj zdecydowanie najlepszym wyborem i pozwala na u?atwienie naszym klientom skupienia si? na prowadzeniu g?ównej dziedziny ich dzia?alno?ci w danej bran?y, a nie na prowadzeniu post?powania polubownego lub s?dowego w ramach windykacji zagranicznej.


Dlaczego Drabik Inkaso w windykacji zagranicznej?


- Szeroki zasi?g us?ug windykacji zagranicznej,
- Szeroka sie? kontrahentów i doradców zagranicznych, w ró?nych cz??ciach ?wiata,
- Mo?liwo?? podejmowania przed s?dowej i s?dowej windykacji nale?no?ci,
- Kompleksowa oferta us?ug,
- Skuteczno?? w dzia?aniu.

statystyka