Monitoring płatności

Drabik Insaso Windykacja Należności

Usługa monitoringu płatności polega na kontrolowaniu stanu spływu należności istniejących wobec Klienta. Działania podejmowane przez firmę Drabik Inkaso w tym zakresie są nakierowane na skuteczne zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych. Cel ten winien być strategicznym dla wszystkich przedsiębiorców, bowiem należności tego rodzaju mają zdecydowanie największy wpływ na zachowanie płynności finansowej firmy. Zaburzenia płynności na ogół wywołują negatywne skutki dla samego przedsiębiorstwa, co świadczy o tym, jak ważny w rzeczy samej jest monitoring płatności, zapobiegający takim sytuacjom.

Monitoring płatności jest szczególnie wskazany we wszystkich dużych podmiotach gospodarczych, których rozczłonkowana działalność, mająca masowy charakter, powoduje, że istnieją uzasadnione obawy przed powstaniem nieterminowych należności od kontrahentów i klientów. Bieżący monitoring płatności pozwala szybko i sprawnie identyfikować wszelkie, nawet krótkie, zaledwie kilkudniowe opóźnienia w płatnościach. Należy przy tym zaznaczyć, że z pozoru mało znaczące opóźnienia mogą doprowadzić w konsekwencji do poważnych zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

Firma windykacyjna Drabik Inkaso pragnie ustrzec wszystkich swoich Klientów przed podobnymi zagrożeniami, dlatego też w swoim asortymencie usług umieściliśmy monitoring płatności.

Z usługi monitoring płatności mogą skorzystać zarówno podmioty posiadające klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorcy zawiązujący kontrakty handlowe z innymi przedsiębiorcami, czyli prowadzący działalność w modelu B2B. W grupie naszych Klientów korzystających z tych usług są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cele stawiane przed monitoringiem płatności

Najważniejszym celem zastosowania systemu monitoringu płatności jest zachowanie płynności finansowej naszych Klientów. Monitoring płynności pozwala ponadto na spełnienie następujących założeń:

 • Zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, za pośrednictwem konsekwentnego    przypominania klientom i kontrahentom o ustalonych terminach płatności za faktury itp.,
 • Zwrócenie uwagi kontrahenta na fakt wystawienia faktury i na jej wymagalny termin zapłaty, przez co może on przygotować środki na uregulowanie zobowiązania w chwili, kiedy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne i nie pretenduje do wszczęcia postępowania windykacyjnego,
 • Natychmiastowych reakcji na powstanie długu, kiedy jest on jeszcze na niskim poziomie. Przedsiębiorca poinformowany o fakcie powstania zadłużenia może podjąć stosowne kroki, np. wstrzymać dostawy, do nierzetelnego kontrahenta, albo pozyskać odpowiednie zabezpieczenie spłaty długu.

Korzyści płynące z wdrożenia bieżącego monitoringu płatności

 • Znacząca poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • Zdyscyplinowanie płatnicze odbiorców,
 • Obniżenie kosztów bieżącej obsługi klientów,
 • Zmniejszenie liczby należności tzw. trudno ściągalnych w portfelu przedsiębiorstwa,
 • Łatwiejsze, kompetentne zarządzanie wierzytelnościami,
 • Niedopuszczanie do powstawania należności przeterminowanych,
 • Uzyskanie w dłuższej perspektywie czasu stabilności finansowej przez Klienta,
 • Poprawa reputacji firmy, jako poważnego partnera biznesowego,
 • Uniknięcie konieczności finansowania zewnętrznego, co prowadzi do zrealizowania planowanego przez przedsiębiorstwo zysku.

Pojęcie ?monitoring płatności? definiowane jest jasno i klarownie. Otóż, jest to prowadzenie bieżących działań, których celem jest ciągła, regularnie dokonywana kontrola spływu należności. Można powiedzieć również, że monitoring płatności polega na wprawnym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta, które nakierowane jest na zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych.

Tryb realizacji usługi monitoring płatności

Jako firma windykacyjna realizujemy monitoring płatności podejmując się kilku, następujących po sobie etapów. Pierwszym krokiem na drodze rozpoczęcia naszych działań jest przekazanie w nasze ręce przez Zleceniodawcę wszelkich, niezbędnych informacji, w których zawarte zostaną zestawienia nieopłaconych przez dłużnika faktur i innych należności.

Dokumentacja od Klienta zamawiającego monitoring płatności od naszej firmy Drabik Inkaso powinna zawierać następujące dane:

 • Numery wystawionych faktur VAT,
 • Data wystawienia każdej, pojedynczej faktury,
 • Data wymagalności poszczególnych faktur,
 • Kwota, na którą została wystawiona dana faktura,
 • NIP,
 • Pełne dane teleadresowe Klienta,
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z naszą firmą windykacyjną.

Znając wyżej wymienione informacje, firma windykacyjna Drabik Inkaso może podjąć się realizacji usługi monitoringu należności. Warto powiedzieć, że na początku naszych działań podejmujemy kontakt telefoniczny ze wszystkimi kontrahentami Klienta, którzy w przyszłości mogą zalegać z zapłatą należności dla niego. Są oni informowani o fakcie wystawienia faktury i terminie jej płatności. Dodatkowo, monitoring płatności zakłada przypominanie kontrahentom na kilka dni przed upływem wspominanego terminu o tym fakcie. Takie prewencyjne działania pozwalają na zapobieganie opóźnieniom w zakresie regulowania należności.

Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, nasza firma ponownie nawiązuje kontakt z dłużnikiem i informuje go o tym fakcie. Podawana jest mu równocześnie informacja, że wierzytelność ta może w przyszłości stać się przedmiotem postępowania windykacyjnego, a później także sądowego.

Monitoring płatności, z którego korzystają nasi Klienci, jest przejawem dojrzałego, odpowiedzialnego zarządzania należnościami w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.