Dla dłużnika

Spłata długu obowiązkowa!

Z powodu różnych sytuacji życiowych, przypadku, zaniedbań czy też celowego działania, dłużnicy nie wykonują swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Spłata długu jest dla dłużnika koniecznością i powinien być on tego w pełni świadomy. Istnieje szereg konsekwencji prawnych, które związane są z niedopełnieniem wyżej wspominanego obowiązku.

Działania niezgodne z prawem

Zdarza się, że nierzetelni dłużnicy podejmują pewne działania, mające na celu zaniechanie zapłaty długu, które są jednocześnie sprzeczne z prawem. Tymczasem chcemy podkreślić, że jedyną legalną drogą pozbycia się zobowiązania wobec wierzyciela jest zapłata długu w określonej wysokości, bez względu na to, czy wobec dłużnika zostało już wszczęte postępowanie windykacyjne prowadzone przez naszą firmę, czy też nie. Przestrzegamy wszystkie osoby, na których ciąży obowiązek spłaty długu, przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków poza prawem, mających na celu zastraszanie wierzycieli lub windykatorów. Chcemy wyraźnie podkreślić, że takie działania nie dość, że są bezprawne, to nie przyniosą pożądanego stanu rzeczy ? pozbycia się długu. Będzie on wciąż ciążył na dłużniku, który na dodatek będzie musiał ponieść wszelkie konsekwencje prawne swoich czynów.

Ostrzegamy!

Informujemy więc wszystkich dłużników, którzy poszukują alternatywnych możliwości rozwiązania swoich finansowych problemów, że:

  • Podejmowanie jakichkolwiek prób zastraszania wierzycieli,
  • Szkalowanie wierzycieli lub firmy windykacyjnej Drabik Inkaso,
  • Pomawianie wierzycieli lub firmy windykacyjnej Drabik Inkaso,
  • Składanie fałszywych zeznań lub dokonywanie mijających się z prawdą doniesień do organów ścigania o rzekomych, bezprawnych groźbach czynionych przez pracowników firmy windykacyjnej Drabik Inkaso pod adresem dłużników,
  • Składanie fałszywych zeznań lub donosów do organów ścigania o jakichkolwiek, nielegalnych działaniach wymierzonych przeciwko dłużnikom, względem których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Bynajmniej nie doprowadzi do rozwiązania problemu długu, a dodatkowo będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami natury prawnej względem nieuczciwego dłużnika. Nie wywoła to wstrzymania prowadzonej przez naszą firmę windykacji, a jedynie spowoduje, że nasze wysiłki prowadzące do skutecznej windykacji długu zostaną spotęgowane. Generalnie, wymienione powyżej działania dłużnika wbrew jego przekonaniom, przysporzą mu wyłącznie nieprzyjemności i dodatkowych kłopotów. Kłopoty te dotyczą przede wszystkim skutków prawnych, z którymi musi liczyć się nierzetelny dłużnik, który uchyla się od zapłaty długu także przed naszą firmą windykacyjną. Podejmowane przez niego sprzeczne z prawem działania muszą więc wywołać ostrą reakcję prawną. Bądźcie w pełni świadomi faktu, że adwokat bądź radca prawny z firmy windykacyjnej Drabik Inkaso podejmie stosowne działania, mające na celu ochronę naszych klientów, ich dobrego imienia oraz reputacji naszej firmy. Dla wszystkich dłużników przytaczamy artykuł obowiązującego w Polsce Kodeksu Karnego, traktujący o składaniu fałszywych zawiadomień do organów ścigania:

Art. 234 Kodeksu Karnego:

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Pamiętajcie więc, Szanowni Dłużnicy, że takie działania noszą znamiona przestępstwa i właśnie w taki sposób będą one traktowane przez odpowiednie służby i przez naszą firmę windykacyjną Drabik Inkaso. Naruszenie przez Was dóbr osobistych naszej firmy, rozumianych jako nasze dobre imię i marka Drabik Inkaso, wywoła wstąpienie na drogę postępowania cywilnego, co może narazić dłużnika na kolejne, niemałe koszty. Związane są one z wytoczeniem powództwa o naruszenie dóbr osobistych i zapłatą odszkodowania. Zaznaczamy więc prosto i jednoznacznie, że wyłączną drogą pozbycia się zadłużenia i co za tym idzie ? wszelkich problemów z tym związanych, jest jego spłata.

Zapłata długu drogą do sukcesu

Szczerze doradzamy, aby usłuchać naszych ostrzeżeń, płynących w kierunku wszystkich tych osób, które po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania windykacyjnego względem nich, zaczną szukać sprzecznych z prawem sposobów na rozwiązanie problemu. Wierzcie nam, że szybka zapłata długu jest jedynym właściwym, legalnym i akceptowalnym rozwiązaniem w Waszej sytuacji. Natomiast naruszanie dóbr osobistych naszej firmy spowoduje dodatkowo wszczęcie sądowego postępowania cywilnego, co może narazić osoby naruszające porządek prawny na dodatkowe koszty, w tym przypadku w związku z wytoczeniem powództwa o naruszenie dóbr osobistych i zapłatę.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.