Piecz?? prewencyjna

Je?li chcecie Pa?stwo sk?oni? swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich p?atno?ci i nie dopuszczania do powstawania zad?u?enia wzgl?dem Was, mo?ecie zastosowa? piecz?? prewencyjn?. Jest to tani, a co najwa?niejsze ? jak najbardziej skuteczny sposób na przekonanie swoich wspó?pracowników do terminowych wp?at. Piecz?? prewencyjna, okre?lana równie? jako piecz?? windykacyjna, na ogó? umieszczana jest na fakturach sprzeda?y z odroczon? p?atno?ci?. Stanowi ona komunikat, informuj?cy odbiorc? faktury o tym, jakie konsekwencje zwi?zane s? z opó?nieniami w zap?acie.


Nasza piecz?? windykacyjna b?dzie komunikowa? Pa?stwa kontrahentom, ?e w przypadku zaistnienia wierzytelno?ci wzgl?dem Was, d?ug i konieczno?? jego wyegzekwowania, zostan? przekazane do firmy windykacyjnej Drabik Inkaso.

Koszty zakupu

PROMOCJA! Piecz?c prewencyjna w cenie tylko 99z? miesi?cznie!

Piecz?? prewencyjna to

jeden z najta?szych sposobów zabezpieczenia terminowo?ci wp?at od kontrahentów. Op?ata za piecz?? prewencyjn? wynosi jedyne 99 z?. Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z piecz?ci windykacyjnej przez miesi?c, zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami okre?lonymi w regulaminie. Dla naszych Klientów, którzy skorzystaj? z oferty na piecz?? prewencyjn?, oferujemy  atrakcyjny rabat na windykacj? d?ugów.

Piecz?? windykacyjna - zastosowanie

W okresie obowi?zywania umowy pomi?dzy nasz? firm? a Klientem, ma on mo?liwo?? wykorzysta? piecz?? windykacyjn? na:

 • Wystawianych przez siebie fakturach,
 • Wystawianych notach odsetkowych,
 • Dokumentach stanowi?cych wezwanie do zap?aty wymaganych wierzytelno?ci,
 • Dokumentach potwierdzaj?cych wierzytelno?ci


Piecz?? prewencyjna mo?e by? zastosowana w dwojaki sposób, mianowicie jako tradycyjna piecz?? windykacyjna, przystawiana do dokumentów w papierowej formie, b?d? jako elektroniczna piecz?? windykacyjna. Dzi?ki nowoczesnej postaci piecz?ci prewencyjnej mo?na umie?ci? jej wizerunek równie? na stronie internetowej firmy i w ten oto sposób informowa? wszystkich potencjalnych d?u?ników o trybie post?powania w przypadku zaistnienia opó?nie? w zap?acie wierzytelno?ci.

Korzy?ci p?yn?ce z wykorzystania piecz?ci windykacyjnej

Piecz?? windykacyjna wykorzystywana przez przedsi?biorc?, naszego Klienta, daje mu komfort prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w warunkach uczciwego regulowania zobowi?za? powsta?ych wobec niego. Jednocze?nie, piecz?? prewencyjna umieszczona na dokumentach sprzeda?owych okre?la jasne stanowisko przedsi?biorcy wobec wszystkich d?u?ników lub podmiotów, które w przysz?o?ci mog? sta? si? jego d?u?nikami.

Korzy?ci p?yn?ce z zastosowania piecz?ci windykacyjnej mo?na przedstawi? w postaci nast?puj?cych punktów:

 • Jest to tanie i skuteczne narz?dzie do dyscyplinowania swoich kontrahentów w kwestii terminowego regulowania wszystkich zobowi?za? wobec Pa?stwa firmy,
 • Piecz?? u?wiadamia wszystkim kontrahentom, którzy widz? j? na oficjalnych dokumentach, jakie konsekwencje wi??? si? ze zw?ok? w bie??cych p?atno?ciach,
 • Stanowi ona prosty i jasny komunikat dotycz?cy wspó?pracy Pa?stwa przedsi?biorstwa z profesjonaln? firm? windykacyjn?,
 • Niskim kosztem, piecz?? prewencyjna staje si? w wielu przypadkach wystarczaj?cym ?rodkiem zapobiegawczym przed nierzetelnymi d?u?nikami,
 • Jest to zabezpieczenie równie? przed lekcewa?eniem przez kontrahentów ustalonych z góry terminów p?atno?ci,
 • Wykorzystanie piecz?ci skutkuje w d?u?szym okresie czasu znacz?c? popraw? p?ynno?ci finansowej, bowiem kontrahenci s? zmobilizowani do dokonywania terminowych zap?at,
 • Wzmocnienie wizerunku samej firmy, jako podmiotu powierzaj?cego obs?ug? swych wierzytelno?ci w pe?ni profesjonalnej firmie windykacyjnej,
 • Na ogó?, piecz?? prewencyjna wywo?uje natychmiastowy odzew d?u?nika na wystosowane wezwanie do zap?aty, dzi?ki czemu Pa?stwo nie musz? zleca? windykacji d?ugów i ponosi? kosztów prowizyjnych,
 • Lepsze zarz?dzanie czasem i likwidowanie strat, które dotychczas wynika?y z nieskutecznych prób odzyskania wierzytelno?ci czy te? anga?owania w tym celu firmy windykacyjnej,
 • Ostatni?, ale nie mniej wa?n? korzy?ci? p?yn?c? z zastosowania i zakupu w naszej firmie windykacyjnej piecz?ci prewencyjnej, jest rabat na obs?ug? windykacyjn? spraw niesolidnych d?u?ników.

Dlaczego warto?

Piecz?? prewencyjna wykorzystywana przez Pa?stwa w toku prowadzonej dzia?alno?ci i kontaktach biznesowych, gwarantuje w du?ym stopniu zapobiegni?cie powstaniu trudnych niekiedy nale?no?ci, jeszcze na wst?pnym etapie zawi?zywania wspó?pracy handlowej z klientem. Je?li ten ostatni b?dzie w pe?ni ?wiadomy, jakie konsekwencje gro?? mu za zaleganie z zap?at? zobowi?za? wobec Pa?stwa firmy, to nie dopu?ci do takiej sytuacji. Post?powanie windykacyjne prowadzone wobec danego podmiotu gospodarczego podkopuje w sposób znacz?cy jego wiarygodno?? finansow? i reputacj? rynkow?, czego na pewno chcia?by za wszelk? cen? unikn??.

Piecz?? prewencyjna oferowana przez firm? windykacyjn? Drabik Inkaso zosta?a zaprojektowana w taki sposób, aby od razu przyci?gn?? uwag? czytaj?cego dokument sprzeda?owy. Czerwona kolorystyka piecz?ci sprawia, ?e nie mo?na przej?? ko?o niej oboj?tnie. Macie wi?c Pa?stwo pewno??, ?e nie zostanie ona pomini?ta przez Waszych kontrahentów.  

Mo?na powiedzie?, ?e zastosowanie piecz?ci windykacyjnej b?dzie sygna?em ostrzegawczym przed podejmowaniem jakichkolwiek prób zlekcewa?enia, zaniechania, lub zamierzonego odwlekania terminu p?atno?ci przez wszystkie podmioty, prowadz?ce z Pa?stwem wspó?prac?. Stosuj?c piecz?? prewencyjn? b?dziecie Pa?stwo wyra?a? swoj? zdecydowan? postaw? wobec dochodzenia swoich nale?no?ci na drodze windykacji prowadzonej przez kompetentn? firm? windykacyjn?.

 

Zamów teraz piecz?? prewencyjn?!

statystyka